Malersvenneriet

Et annerledes malerfirma i Trondheim, tuftet på de materialer og teknikker som var i bruk før alkydoljen kom på markedet under 2. verdenskrig. Da materialene var ferskvare og faget et handverk.

Vi streber etter å finne tilbake til den handverksmessige delen, med gjennomgående kjennskap til materialene og de ulike komponentenes egenskaper, samt god innsikt i underlagets beskaffenhet og behov.

Vi har siden starten i 2006 lagt vekt på spesialisering innen restaurering og tilbakeføring av malte overflater, særskilt retta mot eldre bebyggelse, både med og uten vern- eller fredningestatus.

Vi graver i gamle malingslag og kartlegger fargekombinasjoner i fra ulike tidsperioder. Skraper, kitter og maler på en slik måte at overflatene fremstår som hele og fine, samtidig som bygningens historie skal være lesbar i overflatene. Vi utsletter sjeldent, men reduserer omfanget av skader og sår. Vi søker å bevare egenart og historie, og sjonglerer gjerne mellom eiers ønsker og vernemyndighetens noe motstridende krav.

Vi kaller oss en aktør innen Malerfaglig Bygningsvern og utfører vårt arbeid med respekt og omtanke.Vår Annerledeshet

Vårt fokus er blant annet bevaring fremfor utskifting. Gammel kledning har gjerne stått i flere hundre år uten nevneværdige skader. Etterkrigsåras overflatebehandling sitter ikke på gammel tran- eller linoljemaling. Ved å fjerne overmalinga og male opp igjen med samme type bindemiddel, som var benyttet i utgangspunktet, tilsier all vår erfaring, at det har usedvanlig lett for å gå bra.

Alt trevirke i ordinær handel idag selges som samsvare. Ingen kvalitetssortering i forhold til egenskaper og dertil egnet bruksområde. Treet blir hogd på et tidspunkt da det har størst volum og innehar masse næringsstoffer, som er mat for råtesopp.
Ut ifra vårt synspunkt er byggenæringen delt i to. Den moderne handverker som driver innen nyere byggeskikk og materialbruk. Kontra oss som driver innen bygningsvern med forståelse for dets funksjon og mekanisme. Når ny byggeskikk og materialbruk kombineres med eldre bebyggelse, oppstår en uoversiktlig situasjon og ofte med påfølgende skader.
Eldre malingslag inneholder ofte miljøgifter som bly, asbest, pcb og kvikksølv. Dette er stoffer vi bør verne oss selv og våre omgivelser mot. Stoffer vi eksponeres for via innånding og svelging. Vi i Malersvenneriet as har utviklet et system for å verne oss selv, våre medmennesker og omgivelsene rundt slikt arbeid.